کاتالیست ها (Catalysts)

جهت تنظیم سرعت اغاز و اختتام واکنش های پلی یورتان ها از انواع مختلفی از کاتالیست ها استفاده می شود. مهترین انواع کاتالیست های بکاررفته در شیمی پلی اورتان ها کاتالیست های اسیدی، کاتالیست های بازی و ترکیبات آلی شامل جیوه و روی می باشند.

کلمات کلیدی: کاتالیست# کاتالیست های اسیدی# کاتالیست های بازی # ترکیبات آلی