سنتز پلی یورتان

پلی یورتان ها ممکن از یشه های مختلفی تولید شوند مهمم ترین و کاربردی ترین روش واکنش بین یک پلی ال (الکلی که دو یا تعدادی بیشتر گروههای هیدروکسیل در یک مولکول دارد) و یک دی ایزوسیانات است.

شکل 1 سنتز یک PU معمولی را نشان می دهد. دیگر افزودنی ها و کاتالیست های مناسب در سنتز PU ممکن است استفاده شود.

شکل 1: سنتز پلی یورتان

افزودنی ها در سنتز PU شامل بازدارنده های شعله، پیگمنت ها، اتصال دهنده های عرضی ، پر کننده ها، عوامل دمندگی و سورفکتانت ها هستند.

PU ها ممکن است با ویژگی های متنوع مثل سختی و دانسیته، کاربردهای متفاوتی می توانند داشته باشند که با تغییر مقدار پلی ال، ایزوسیانات و افزودنی تغییر می کند.

در PU های معمولی موادی را که بیشترین استفاده را دارد و دلایل استفاده از آنها در جدول 1 آمده است.

کلمات کلیدی: سنتز پلی یورتان# پلی ال # کاتالیست# دی ایزوسیانات # پلاستیک ساز# پیگمنت#اتصال دهنده عرضی# گسترش دهنده های زنجیر# عوامل دمندگی# سورفکتانت# پر کننده# بازدارنده های شعله# بازدارنده های دود

در PU های معمولی موادی را که بیشترین استفاده را دارد و دلایل استفاده از آنها در جدول 1 آمده است.

کلمات کلیدی: سنتز پلی یورتان# پلی ال # کاتالیست# دی ایزوسیانات # پلاستیک ساز# پیگمنت#اتصال دهنده عرضی# گسترش دهنده های زنجیر# عوامل دمندگی# سورفکتانت# پر کننده# بازدارنده های شعله# بازدارنده های دود