افزاینده زنجیرها (Chain Extenders):

افزاینده زنجیرها به دو گروه دی ال ها و دی آمین های آلیفاتیک و آروماتیک تقسیم بندی می شوند. افزاینده زنجیرها به منظور طویل تر کردن زنجیر سخت پلی یورتان ها، افزایش چگالی پیوند های هیدروژنی و تنظیم وزن ملکولی زنجیرهای پلی یورتانی به کار برده می شوند.

قابل ذکر است که پلی یورتان هایی که در آن ها افزاینده زنجیر آلیفاتیک بکار رفته نسبت به پلی یورتان هایی که در آنها افزاینده زنجیر آروماتیک بکار گرفته شده، نرم تر می باشند.

کلمات کلیدی: افزاینده زنجیر# آروماتیک# دی آمین # آلیفاتیک# دی ال

دانلود :

   بررسی اثر زنجیر افزاینده ها در تغییر خواص فیزیکی ،مکانیکی و انرژی زایی بایندرهای پلی یورتانی گرمانرم:

  1. فارسی

  2. English